سخنرانان کلیدی

 


 

 Prof. Zulfequar Ahmad

Indian Inst. of Technology Roorkee, Department of Civil Engineering

Topic of KeyNote : Trench Weir: An innovative structure for diverting water from high gradient rivers

 

                                                                                                                                                                            

 

 

دکتر محمود فغفور مغربی

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان سخنرانی کلیدی : تخمین منحنی های دبی-اشل با استفاده از مفهوم کانتورهای هم سرعت در رودخانه های طبیعی