شورای اجرایی کنفرانس

 

   ریاست عالی کنفرانس :

                                

دکتر گودرز صادقی

(رئیس دانشگاه محقق اردبیلی)

   نایب رئیس کنفرانس :

دکتر بهروز میرزایی

(رئیس دانشکده فنی و مهندسی )

   رئیس انجمن هیدرولیک :

                                

دکتر مسعود منتظری نمین

(رئیس انجمن هیدرولیک ایران)

   دبیر کنفرانس :

                                

دکتر اکبر صفرزاده

(عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی)

   دبیر علمی کنفرانس :

دکتر مجید پاسبانی

(عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی)

   دبیر اجرایی کنفرانس :

دکتر فریبرز معصومی

(عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی)