نحوه حمایت و مشارکت

 

سطح حمایت حامیان شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران و خدماتی که گروه برگزار کننده کنفرانس برای حامیان خود انجام خواهد داد به شرح زیر خواهد بود :

 

 

 خدمات کنفرانس به حامیان مالی :

بسته به سطح حامی مالی و میزان حمایت انجام‌شده، خدماتی که در کنفرانس به هریک از حامیان مالی عرضه خواهد شد، به‌صورت جدول زیر خواهد بود.