کمیته داوران کنفرانس

 

     دكتر مسعود منتظری نمین

     رئیس انجمن هیدرولیک ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : mnamin@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دكتر جواد فرهودی

    عضو هیات علمی دانشگاه تهران

    پست الکترونیکی : jfarhoudi@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دكتر ناصرطالب بیدختی

    عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه شیراز

    پست الکترونیکی : taleb@shirazu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دكتر مهدی یاسی

    عضو هیات رئیسه انجمن هیدرولیک ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

    پست الکترونیکی : m.yasi@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دكتر یوسف حسن زاده

    عضو هیات موسس انجمن هیدرولیک ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

    پست الکترونیکی : yhassanzadeh@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکترامیررضا زراتی

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

    پست الکترونیکی : zarrati@aut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر مهدی ضرغامی

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

    پست الکترونیکی : mzarghami@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر رضا کراچیان

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : kerachian@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

    پست الکترونیکی : salehi@modares.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر فرهاد یکه یزداندوست 

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

    پست الکترونیکی : yazdandoost@kntu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر مسعود قدسیان

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

    پست الکترونیکی : ghods@modares.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر صلاح کوچک زاده

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

    پست الکترونیکی : skzadeh@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر محمد تقی اعلمی

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

    پست الکترونیکی : mtaalami@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر حسین بنکداری

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

     پست الکترونیکی : bonakdari@razi.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر فرزین نصیری صالح

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

    پست الکترونیکی : f_nasiri@modares.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

    پست الکترونیکی : mgharabaghi@stu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکترعباس قاهری

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

     پست الکترونیکی : ghaheri@at.iust.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمود فغفور مغربی

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

     پست الکترونیکی : magrebi@stu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر حبیب حکیم زاده

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

    پست الکترونیکی : habibzadeh@stu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر محمدرضا کاویانپور

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

    پست الکترونیکی : kavianpour@kntu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر غلامعباس بارانی 

     عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

     پست الکترونیکی : gab@uk.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر بهزاد قربانی

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

     پست الکترونیکی : behzad.ghorbani55@gmail.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر کیومرث ابراهیمی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تهران

       پست الکترونیکی : ebrahimik@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر علی رسولزاده

    عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

    پست الکترونیکی : rasoulzadeh@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر مهدی اژدری مقدم

    عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

    پست الکترونیکی : mazhdary@eng.usb.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر محمدرضا نیکو 

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شیراز

    پست الکترونیکی : nikoo@shirazu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر عبدالرضا کبیری سامانی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

     پست الکترونیکی : akabiri@cc.iut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر شهاب عراقی نژاد 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : araghinejad@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر سید حسین مهاجری

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

     پست الکترونیکی : mohajeri@sruiau.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر سعید علی محمدی

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی

     پست الکترونیکی : s_alimohammadi@sbu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر علی رحمانی فیروزجائی

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

     پست الکترونیکی : Rahmani@nit.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مطهره سعادت پور

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

     پست الکترونیکی : msaadatpour@at.iust.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مهدی اسمعیلی ورکی

      عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

       پست الکترونیکی : esmaeili@guilan.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر اکبر شیرزاد

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی ارومیه

       پست الکترونیکی : a.shirzad@uut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر هادی محمدزاده رومیانی 

     عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

       پست الکترونیکی : mohamadzade.hadi@gmail.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر عادل فردوسی 

     عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

       پست الکترونیکی : adel.ferdosi@gmail.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر هدایت فهمی 

     معاونت مدیرکل برنامه ریزی کلان آب و آبفا و مدرس دانشگاه

       پست الکترونیکی : fahmi@moe.org.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر صدیقه ترابی

     مشاور عالی معاونت  آب و آبفای وزارت نیرو و مدرس دانشگاه

       پست الکترونیکی : storabi@moe.org.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر رضا تاری نژاد

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه تبریز

       پست الکترونیکی : r_tarinejad@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر حسین صمدی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

       پست الکترونیکی : samadi153@yahoo.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر امیر صمدی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه امام خمینی قزوین

       پست الکترونیکی : amsamadi@ymail.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر توحید نوری 

     دکتری مهندسی معدن و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : t.nouri@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر رامین فضل اولی 

     عضو هیات علمی دانشگاه علوم طبیعی و کشاورزی ساری

       پست الکترونیکی : raminfazl@yahoo.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمد صدقی اصل 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه یاسوج

       پست الکترونیکی : msedghi@yu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مجید رحیم پور 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه کرمان

       پست الکترونیکی : rahimpour@uk.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر علی رضا شکوهی 

    عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امام خمینی قزوین

      پست الکترونیکی : shokoohi@eng.ikiu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

      مهندس عبدالرحمن معلمی خیاوی

      عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد مشگین شهر

       پست الکترونیکی : rahman_moallemi@yahoo.com

                                                                                                                                                                                            

      دکتر رسول دانش فراز 

      دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

       پست الکترونیکی : daneshfaraz@maragheh.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر مجید حیدری 

    عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان

      پست الکترونیکی : mheydari@basu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر خسرو حسینی 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

       پست الکترونیکی : khhosseyni@yahoo.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر سید علی ایوب زاده 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

       پست الکترونیکی : ayyoub@modares.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر علیرضا بابائیان امینی 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه بناب

       پست الکترونیکی : a_babaeian@bonabu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر ذوالفقار صفرزاده

     عضو هیات علمی و مدیر گروه  مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

       پست الکترونیکی :

                                                                                                                                                                                            

     دکتر فرناز دانشور وثوقی 

     عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

       پست الکترونیکی : fdaneshvar.vousoughi@gmail.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر اکبر صفرزاده  

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : safarzadeh@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مجید پاسبانی  

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : pasbani@uma.ac.ir     

                                                                                                                                                                                            

      دکتر نسیم صفاری 

      دکتری مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب و مدرس دانشگاه

       پست الکترونیکی : saffari@tabrizu.ac.ir   

                                                                                                                                                                                            

     دکتر فریبرز معصومی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : f_masoumi@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر اتابک فیضی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : a_feizi@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر سید سعید راثی نظامی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : rasinezami@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمدرضا نیک پور 

     استادیار گروه آبیاری دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : m_nikpour@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

      دکتر زیبا کاظمی

      عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد اهر

       پست الکترونیکی : z-kezemi@iua-ahar.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

      دکتر ناصر سلیمان بیگی

      عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد مرند

       پست الکترونیکی : n_soleimanbeygi@marandiau.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر مهدی دینی

    عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

     پست الکترونیکی : m.dini@azaruniv.ac.ir